Friday, March 9, 2012

Твитер градоначалници


Порака до градскиоте татковци

Постави вакви

Подели на плажа вакви

И да вииш оти вака ќе биде